ZUK

Zakład Usług Komunalnych w Błoniu
Rodzaj Jednostka Organizacyjna Gminy
Lokalizacja woj. mazowieckie, pow. warszawski zachodni
Kod pocztowy 05-870 Błonie 
Adres jednostki ul. Poniatowskiego 12 b

Kontakt

e mail

tel./fax (22) 725-32-51

biuro@zukblonie.pl

Dyrektor

Edward Ropiak
tel. (22) 725-32-55

Z-ca Dyrektora

Andrzej Kierzkowski
tel. (22) 725-32-51

NIP:

 529-00-18-607

REGON:  
 

 

Godziny Funkcjonowania

poniedziałek

09 00 - 1700

wtorek

0700 - 1500

środa

0700 -1500

czwartek

0700 - 1500

piątek

07 00 - 1500
 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2013-10-03 19:48:27 | Data modyfikacji: 2019-01-18 09:34:19.

 INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PRZYPADKU SŁADANIA SKARG I WNIOSKÓW

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy iż:

a) administratorem Pana/Pani* danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Błoniu ul. Poniatowskiego 12b 05-870 Błonie, tel (22)725-32-55
W sprawie Pani/Pana danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się także z Inspektorem ochrony danych powołanym przez Zakład Usług Komunalnych w Błoniu Panem Robertem Gadzinowskim
e-mail: inspektor@zukblonie.pl

b) Pana/Pani* dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie rejestru skarg i wniosków.

c) podstawę przetwarzania Pana/Pani* danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia przez administratora danych obowiązku prawnego,
a podstawą prawną są następujące przepisy: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., Nr 5, poz. 46).

d) Pana/Pani* dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe, firmom archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym.**

e) administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pana/Pani* danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym również do takich w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony.

f) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: w zależności od charakteru skargi lub wniosku (stosownie do przepisów regulujących kwestię, której dotyczy skarga lub wniosek).

g) przysługuje Panu/Pani* prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych Pana/Pani* dotyczących oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

h) przysługuje Pani/Panu* prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

i) podanie przez Panią/Pana* danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu przyjęcia skargi lub wniosku. W przypadku niepodania danych skarga lub wniosek nie będzie procesowana.

j) W ramach prowadzenie rejestru skarg i wniosków nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje. Dane osobowe nie są profilowane.

* niepotrzebne skreślić
** wypełnić odpowiednio do okoliczności

 

 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-09-10 12:16:56 | Data modyfikacji: 2018-09-10 12:35:29.

Zobacz:
 Status Prawny .  Ogłoszenia-Komunikaty .  Kierownictwo .  Organy Jednostki .  Kompetencje, Tryb Działania  .  Załatwianie Spraw  .  Kierownictwo .  Pracownicy .  Realizacja Zadań .  Statut .  Regulaminy .  Struktura Organizacyjna  .  Informacje o majątku .  Informacje nieudostępnione .  Oświadczenia majątkowe .  Rejestry i archiwa .  Ważne Komunikaty .  Ogłoszenia o naborze .  Tryb Działania, Kompetencje .  Przerwy w dostawie  . 
Data wprowadzenia: 2018-09-10 12:16:56
Data modyfikacji: 2018-09-10 12:35:29
Opublikowane przez: