Statut

DZIENNIK URZEDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Warszawa, dnia 29 listopada 2013 r.
Poz. 12414

 

UCHWAŁA Nr XXXIX/302/13
RADY MIEJSKIEJ W BŁONIU
z dnia 18 listopada 2013 r.
w sprawie: nadania statutu Bibliotece Publicznej Gminy Błonie.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm. ) oraz art.13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406) oraz art. 11 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. , poz. 642, z późn. zm.) Rada Miejska w Błoniu uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się statut Bibliotece Publicznej Gminy Błonie w brzmieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Błonia i Dyrektorowi Biblioteki.
§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr 68/XIV/2003 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 24 listopada 2003 w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Błonie.
§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania.

Przewodniczący Rady:
Jacek FuglewiczZałącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/302/13
Rady Miejskiej w Błoniu
z dnia 18 listopada 2013r.

 

Statut Biblioteki Publicznej Gminy Błonie

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne


§ 1. Biblioteka Publiczna Gminy Błonie zwana dalej „Biblioteką ” działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r., poz. 642 z późn. zm.)
2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.),
3. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406),
4. postanowień niniejszego statutu.
§ 2.1. Biblioteka ma swoja siedzibę w Błoniu przy ul. Jana Pawła II 1 B.
2. Terenem działania jest Gmina Błonie.

Rozdział 2.
Cele i zadania Biblioteki Publicznej


§ 3. Działalność Biblioteki służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców gminy oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.
§ 4.1. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:
1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży, osób starszych oraz osób niepełnosprawnych,
3) popularyzacja książki i czytelnictwa,
4) prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej,
5) sprawowanie nadzoru nad filiami Biblioteki,
6) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych mieszkańców gminy,
7) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,
8) popularyzacja nowoczesnych technologii społeczeństwa informatycznego.

Rozdział 3.
Zarządzanie i organizacja Biblioteki Publicznej


§ 5.1. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Błonie.
2. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora pod Nr 1, posiada osobowość prawną.
3. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.
§ 6.1. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Burmistrz Błonia.
2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Biblioteka Powiatowa w Ożarowie Mazowieckim oraz Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy- Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego.
3. Biblioteką zarządza Dyrektor, który kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.
4. Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Burmistrz Błonia.
5. W czasie nieobecności Dyrektora zastępuje go wyznaczony przez niego pracownik Biblioteki.
§ 7.1. Biblioteka realizuje swoje zadania bezpośrednio w swojej siedzibie oraz za pośrednictwem filii zlokalizowanych:
1) w Bieniewicach,
2) w Górnej Wsi,
3) w Passie,
4) w Radzikowie
§ 8.1. Biblioteka używa pieczęci podłużnej o pełnym brzmieniu z adresem siedziby, numerem NIP i numerem telefonu.
2. Do ewidencji książek używa się pieczęci okrągłej zawierającej pośrodku wizerunek orła, a w otoku nazwę w pełnym brzmieniu.
§ 9.1. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych określa Regulamin organizacyjny opracowany przez Dyrektora po uprzednim zasięgnięciu opinii Burmistrza Błonia działającego w imieniu Organizatora.
2. Przy Bibliotece (i jej filiach) mogą działać Koła Przyjaciół Biblioteki powołane na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa Biblioteki Publicznej

§ 10.1. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy, ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.
3. Dyrektor sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.
§ 11.1. Podstawowym źródłem finansowania działalności Biblioteki są środki finansowe przekazywane przez Organizatora w formie dotacji:
- podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty.
- celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
- celowej na realizację wskazanych zadań i programów, oraz przychody z prowadzonej działalności, i z innych źródeł.
2. Przychody Biblioteki określone w ust.1 przeznaczone są wyłącznie na realizację działalności statutowej Biblioteki.
3. Dyrektor corocznie przedkłada Organizatorowi sprawozdanie finansowe za poprzedni rok kalendarzowy, celem zatwierdzenia.
§ 12.1. Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie o bibliotekach.
2. Biblioteka może pobierać opłaty:
1) za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
2) za uszkodzenie , zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych,
3) za wydanie duplikatu karty czytelnika.
3.Zasady i warunki korzystania z biblioteki określa regulamin nadany przez Dyrektora Biblioteki.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 13.1. Statut Bibliotece nadaje Rada Miejska w Błoniu.
2. Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

Przewodniczący Rady:
Jacek Fuglewicz


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r., poz. 642, z późn. zm.) biblioteka stanowiąca samodzielną jednostkę organizacyjną działa na podstawie statutu nadanego przez Organizatora.
Statut określa w szczególności cele i zadania biblioteki, organy biblioteki i jej organizację, nazwę jednostki sprawującej nadzór merytoryczny nad jej działalnością oraz źródła finansowania.
Uchwałą nr 68/XIV/2003 z dnia 24 listopada 2003 r. Rada Miejska nadała statut Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Błonie.
Biorąc pod uwagę zmiany, wynikające z nowelizacji podstawowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie Biblioteki Publicznej Gminy Błonie tj.:
1) Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 o bibliotekach (Dz. U. z 2012, poz. 642, z późn. zm.),
2) Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012, poz. 406),
oraz,
3) Uchwały Nr XXXIII/229/09 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zmian w uchwale nr 79/XV/2003 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Błonie – załącznik nr 4 pkt 16 otrzymuje brzmienie „Biblioteka Publiczna Gminy Błonie”,
podjęcie niniejszej uchwały w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Gminy Błonie uwzględniając powyższe zmiany, jest zasadne.


Przewodniczący Rady:
Jacek Fuglewicz

 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-02-12 12:17:47.
Data wprowadzenia: 2016-02-12 12:17:47
Opublikowane przez: